UAB „Laimigita“ darbo tvarkos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės reglamentuoja mokymo organizavimo tvarką ir pagrindinio dokumento, reguliuojančio mokinio ir vairavimo mokyklos santykius – mokymo sutarties sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarką.

Asmuo, priimamas mokytis įmonėje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, ir jam sutikus mokytis bei jam ir įmonei pasirašius sutartį, laikoma, kad jie sutarė dėl būtinųjų ir kitų mokymosi sutarties sąlygų.

2. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

2.1. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikras kategorijos transporto priemones, privalo iki mokymo pradžios sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp vairavimo mokyklos ir mokinio.

2.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet neilgiau kaip 1 metus.

2.3. Jei mokinys su vairavimo mokykla sudaro sutartį tik dėl praktinio vairavimo mokymo, jis turi pateikti VĮ „Regitra“ išduotą pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą. Pažymos kopija pridedama prie mokymo sutarties.

2.4. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu papildomai mokytis, turi sudaryti teorinių žinių ar (ir) praktinio vairavimo įgūdžiams tobulinti sutartį.

2.5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.

3. Bendrieji reikalavimai vidaus tvarkai

3.1. Siekiant, kad įmonė turėtų gerą vardą, turi būti užtikrinta aukšta gamybinė drausmė, maksimalus dėmesys klientams ir pavyzdinė aptarnavimo kultūra.

3.2. Įmonės darbuotojai privalo gerai ir sąžiningai dirbti, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti administracinius nurodymus.

3.3. Sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą.

3.4. Teorijos mokymą vykdyti grupėmis (arba individualiai), o praktinį – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu – ne daugiau kaip 3 valandas.

3.5. Mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis.

3.6. Mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, išduoti liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą.

3.7. Neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ir turi nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus.

3.8. Užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai.

3.9. Užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi.

3.10. Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus.

3.11. Mokiniui (kuris išklausė teorijos ir atliko praktinio vairavimo mokymo kursą) pageidaujant, išduoti pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai.

3.12. Mokinys privalo:

3.12.1. pateikti teisingus asmens duomenis, reikalingus mokymo sutarties sudarymui;

3.12.2. laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos

inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės padarytą žalą įmonei;

3.12.3. laiku sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymus;

3.12.4. negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, ne vėliau kaip prieš 4

valandas iki važiavimo perspėti vairavimo instruktorių. Jei mokinys į praktinio vairavimo

užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, tokiu atveju jam pinigai už

užsiėmimą nebus grąžinami;

3.12.5. pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas.

4. Patalpų atidarymo ir uždarymo laikas

4.1. Įmonėje nustatyta 5 darbo dienų savaitė.

4.2. Darbo dienomis vairavimo mokykla dirba 9.00- 18.00 val.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.2. Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.

5.3. Visi darbuotojai bei mokiniai supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.

Parašykite komentarą